Ιεραρχική

Επόμενη »Το έργο "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ" συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση”, Γ΄ ΚΠΣ).